Pháp Bảo "Thần Chú Giải Thoát Thông Qua Sự Nhìn Thầy, Sự Đi Bên Dưới và Sự Trì Tụng"

30/09/2018Kết quả hình ảnh cho THAN CHU GIAI THOAT THONG QUA SU THAY
Vì lòng đại bi thương xót chúng sanh, Chư Phật và Bồ Tát đã tạo ra những phương tiện thật thiện xảo để cứu vớt chúng sinh. Xin giới thiệu một phương pháp tối thắng thanh tịnh nghiệp chướng thông qua sự thấy cho những người hữu duyên.

Trong Kinh Thác Nước Mạnh Mẽ (Forceful Waterfall Sutra) có chép: Chỉ cần nhìn thấy câu chú này một lần có thể thanh tịnh nghiệp chướng của ba trăm triệu kiếp trong quá khứ.Kết quả hình ảnh cho THAN CHU GIAI THOAT THONG QUA SU THAY


Giải Thoát Thông Qua Sự Thấy là một Terma (kho tàng giáo pháp do Đức Liên Hoa Sanh và Yeshe Tsogyal ẩn dấu, sẽ được phát hiện tại thời điểm thích hợp bởi một bậc thầy giác ngộ) viết bằng ngôn ngữ của những Không Hành Nam (Dakas) và Không Hành Nữ (Dakinis).


This terma revelation (below) by Terton Migyur Dorje, is written in dakini script (yellow letters outlined in orange on blue background).


"Those who see this script will not experience the three lower realms and will be liberated from the fear of falling into the lower realms; will be purified of the five poisons and will be freed from the results of one's karma; will be freed from the fear of remaining in samsara."
Kết quả hình ảnh cho THAN CHU GIAI THOAT THONG QUA SU THAY
Terma này được phát hiện bởi Terton Mingyur Dorje ở thế kỷ 17. Terton Mingyur Dorje (1645-1667) được xem là vị guru thứ 27, dòng Giác Ngộ Hoàn Hảo (Perfect Enlightenment Sect) của trường phái Nyingma.
Những người may mắn được thấy hình này sẽ không kinh nghiệm qua ba cõi thấp và sẽ được giải phóng khỏi nỗi sợ rơi vào các cõi thấp; sẽ được thanh lọc năm độc (tham, sân, si, kiêu mạn và đố kị) và giải thoát khỏi nghiệp chướng; được giải thoát khỏi nỗi sợ hãi của phần còn lại trong luân hồi. 
(Trích từ Terma của TERTON Migyur Dorje).
Kết quả hình ảnh cho THAN CHU GIAI THOAT THONG QUA SU THAY
Hai câu chú trong hình do Đức Phật thuyết trong Kinh Kutagara (Kutagara Sutra) và Kinh Thác Nước Mạnh Mẽ (Forceful Waterfall Sutra).
Dòng đầu tiên: Om Padmo Ushnisha Vimale Hum Phat
                                               (Nguyên bản: Om Padmosnisa Vimale Hum Phat) 


Dòng thứ hai : Om Hanu Pasha Bhara Heye Soha
                                               (Nguyên bản: Om Hanu Pasha Bara Heje Soha)

Đại sư Garchen Ringpoche (dòng truyền thừa Drikung Kagyu-Mật Tông Tây Tạng) trong chuyến hoằng pháp độ sanh tại Việt Nam đã rất khuyến khích sử dụng hình ảnh này hai câu thần chú này bởi vì sự vi diệu của hai câu thần chú này có thể tịnh hóa những ác nghiệp đến chúng sanh muôn loài.
Sẽ mang lại lợi lạc không thể nghĩ bàn khi hai câu thần chú này được đặt phía trên cửa đi, nơi có nhiều người qua lại, nơi có nhiều người có thể nhìn thấy. Những người vừa mới qua đời sẽ được tịnh hóa nghiệp xấu đã tạo tác trong nhiêu đời quá khứ, khi hình ảnh hai câu thần chú này được đọc và đặt lên người họ.
Hãy luôn nhớ đặt hình ảnh hai câu thần chú này trước mặt các loài súc sinh cho chúng có duyên đươc nhìn thấy trước khi chúng bị đưa đi giết mổ, trước khi chúng được đưa đi phóng sinh. Ngài nói nếu ai vì nghiệp phải làm các việc liên quan đến giết mổ động vật có thể dán hình câu chú này để các loài động vật trước khi chết có duyên nhìn thấy.

Pháp Bảo này được truyền trao rộng khắp nhưng gắn liền với chú thích là không cần hành trì, chỉ cần nhìn thấy và đi bên dưới. Tuy nhiên chúng tôi được Thầy Tổ truyền dạy: "Ngoài công năng tối thắng sự nhìn ngắm và sự đi bên dưới, Pháp Bảo này còn có lợi lạc vi diệu khi hành trì, bày trí cúng dường và dùng để gia trì, ban phước".

Lời dạy Ân Chỉ Sư của Thầy Tổ Dòng Mật Pháp Kim Cang chúng tôi, Ngài 
Lama Zopa Rinpoche.
Sau đây là phần tham khảo mở rộng:

"Liberating through Seeing" chakra related to the inner practice of "The Queen of Great Bliss"
Instructions for this chakra are part of Longchen Nyingthig terma cycle revealed by Rigdzin Jigme Lingpa. The drawing was published by Dilgo Khyentse Rinpoche.


Mantra Padmasmabhawy, Terma Mindziur Dordże - wyzwolenie poprzez widzenie pisma dakiń

Mantra "Om Hanu Pasha Bara Heje Soha"

Padmasambhava mantra, Mingyur Dorje terma, dakini script, liberation by seeing, mantra Hanu - liberation by seeing

 

OM PADMOSNISA VIMALE HUM PET

 

THE WISH-GRANTING WHEEL MANTRA "OM PADMOSNISA VIMALE HUM PET"

This mantra also has unbelievable benefits. If you recite it seven times each day you will be reborn in the pure realms. If you recite this mantra and blow upon clothing, it purifies yourself and any other sentient being who touches it. If you recite it, blow on the incense and then burn it the smoke purifies other sentient beings. If you put this mantra above doorways, people who pass beneath it are purified and not reborn in the lower realms. In Tibet, paper with this mantra written on it was touched to dead people’s bodies, purifying their karma and preventing rebirth in the lower realms.

Recalling this mantra just once has the power to purify even the five uninterrupted negative karmas. It prevents rebirth in Avici, the heaviest of all the hells; for many eons you will not have to be reborn in this state of unbearable suffering. You eradicate all obscurations and negative karma and are never again reborn in the lower realms. It enables you to remember past lives and see future lives. If you recite this mantra seven times each day you accumulate unbelievable merit equivalent to that of making offerings to buddhas equal in number to the grains of sand in the River Ganges. In your next life you will be reborn in a pure realm and will be able to achieve hundreds of concentrations.

If you recite this mantra, blow upon sand and throw that sand onto a dead body, even if the dead person had broken vows and was reborn in a lower realm, you can change the person’s life and he or she will be reborn in a higher realm. If you recite this mantra and blow upon perfume or incense, whoever smells that perfume or incense will be purified of negative karma and cured of even contagious disease. It helps you achieve the complete qualities of a buddha. 

 

Thần chú này cũng có những lợi ích không thể tin được. Nếu bạn tụng bảy lần mỗi ngày bạn sẽ được tái sinh trong cõi thuần tịnh. Nếu bạn trì tụngthần chú này và thổi vào quần áo, nó thanh lọc bản thân và mọi chúng sinh khác, những người chạm vào nó. Nếu bạn đọc nó, thổi vào hương và sau đó khoán, thổi khói nó để tịnh hóa chúng sinh khác. Nếu bạn đặt câu thần chú này trên cửa ra vào, người đi bên dưới nó là tinh khiết và không tái sinh trong các cõi thấp. Ở Tây Tạng, thần chú này được viết trên giấy đã có những tác động tích cực đặc biệt đến cơ thể người chết, tịnh nghiệp chướng của họ và ngăn ngừa sự tái sinh trong các cõi thấp.
Pháp Bảo thần chú này chỉ một lần đã có năng lực tịnh hóa ngay cả những năm nghiệp tiêu cực không bị gián đoạn. Nó ngăn chặn sự tái sinh trong Avici, nặng nhất của tất cả các địa ngục; trong nhiều kiếp bạn sẽ không có tái sinh trong trạng thái đau khổ không thể chịu nổi. Bạn diệt trừ mọi che chướng và nghiệp tiêu cực và không bao giờ một lần nữa tái sinh trong các cõi thấp. Nó cho phép bạn ghi nhớ được tiền kiếp và thấy cuộc sống tương lai. Nếu bạn trì tụng thần chú này bảy lần mỗi ngày bạn tích lũy công đức không thể tin tương đương với các cúng dường chư Phật bình đẳng trong số các hạt cát trong sông Hằng. Trong cuộc sống tiếp theo của bạn, bạn sẽ được tái sinh trong một cõi thuần tịnh và sẽ có thể đạt được lợi lạc tối thắng.
Nếu bạn trì tụng thần chú này, thổi vào cát và rắc, rải cát vào một xác chết, một phần, thậm chí nếu người chết đã bị phá vỡ lời thề và được tái sinh trong một cõi thấp hơn, bạn có thể thay đổi cuộc sống của người đó và người đó sẽ được tái sinh trong một cao hơn vương quốc. Nếu bạn trì tụng thần chú này và thổi vào nước hoa hoặc hương, bất cứ ai có mùi dầu thơm hoặc hương sẽ được tịnh hóa nghiệp xấu và chữa khỏi ngay cả bệnh truyền nhiễm. Nó sẽ giúp bạn đạt được những phẩm chất hoàn toàn của một vị Phật.Đây là lời dạy Ân Chỉ Sư của Thầy Tổ Dòng Mật Pháp Kim Cang chúng tôi, Ngài Lama Zopa Rinpoche.

 

mantra Guru Padmasambhawy
Xem thêm